Thursday, December 22, 2011

LIST OF MOST USEFUL  MEDICINAL PLANTS OF INDIA - AYURVEDIC

LIST OF MOST USEFUL  MEDICINAL PLANTS OF INDIA - AYURVEDIC


SANSKRIT NAMES1. Vatsanabhi

2. Ativisa

3. Aparajita

4. Naga Kesara

5. Guduci

6. Patha

7. Daru Haridra

8. Ahiphena

9. Varuna

10. Tuvaraka

11. Sala

12. Bala Dvaya

(a). Bala

(b). ATIBALA

13. Naga Bala

14. Shalmali

15. Goksura

16. Cangeri

17. Nimbuka

18. Bilva

19. Guggulu

20. Tejohva

21. Nimba

22. Jyotismati

23. Karkata Srngi

24. Bhallataka

25. Sigru

26. Palasa

27. Yasti madhu

28. Yavasa

29. Sali parni

30. Prsni parni

31. Karanja

32. Lata karanja

33. Kapikachhu

34. Sara punkha

35. Bakuci

36. Kãncanara

37. Asoka

38. Sirisa

39. Aragvadha

40. Khadira

41. Haritaki

42. Vibhitaki

43. Amalaki

44. Lavanga

45. Jambu

46. Dadima

47. Dhataki puspa

48. Indravaruni

49. Kusmanda

50. Manduka parni

51. Patola

52. Hingu

53. Satapuspa

54. Misreya

55. Dhanyaka

56. Ajamoda

57. Yavani

58. Jiraka

59. Krsna Jiraka

60. Manjistha

61. Madanaphala

62. Gandha prasãrani

63. Jatamansi

64. Bhrngaraja

65. Puskaramula

66. Kustha

67. Citraka mulam

68. Vidanga

69. Lodhra

70. Sapta parna

71. Kutaja

72. Sarpagandha

73. Karavira

74. Arka Dvaya

75. Sariva Dvaya

76. Kupilu

77. Kirata tikta

78. Sankha puspi

79. Trivrit

80. Kantakari

81. Brhati

82. Asvagandha

83. Dhattura

84. Parasika yavani

85. Katuki

86. Brahmi

87. Syonaka (sona patha)

88. Patala

89. Vasa

90. Nirgundi

91. Agnimantha

92. Bharngi

93. Gambhari

94. Tulasi

95. Drona puspi

96. Punarnava

97. Apamarga

98. Maricha

99. Pippali

100. Jatiphala

101. Dalcini

102. Karpura

103. Aguru

104. Candana

105. Eranda

106. Danti müla

107. Arjuna

108. Udumbara

109. Bhanga

110. Devadaru

111. Talisa patra

112. Hardiaka

113. Ardraka(Sunthi)

114. Ela dvayam

115. Rasona

116. Ghrta Kumari

117. Satavari

118. Vacha

119. Mustaka

120. UsiraOTHER PLANTS COMMONClick hereDISC II
SANSKRIT NAMES(1)ASH WAKARNA

(2)ATASI

(3) ARALU

(4) ANKOT

(5) AGASTYAM

(6) ASHMANTAK

(7) KUMKUM

(8) AKARKARABLH

(9) ARANYA JEERAK

(10) ADDHAH PUSHPI

(11) AMARVALLI

(12) ASHVAGOLAM

(13) ASHVATA

(14) AKSHOTAK

(15) ANANNAS

(16)AAVARTANI

(17) ASTHISANHARAK

(18) ARISHTAK

(19) AMRA

(20) AVARTAKI

(21) AAYAPANAM

(22) AAMRAGANDHI HARIDRA

(23) AAKHUPARNI

(24) AMLAVETAS

(25) IRIMED

(26) IKSHWAKU

(27) ISHWARI

(28) INGUDI

(29) UPAKUNCHIKA

(30) UNNAV

(31) UTANGANAM

(32) USHABA

(33) ERANDAKARKATI

(34) KAMALAM

(35) KAREER

(36) KARMARANGA

(37) KATU TUMBI

(38) KADAMBA

(39) KAKUNDAR

(40) KARAMARDA

(41) KATAK

(42) KATUVEERA

(43) KANKOLAM

(44)KAMPILAKA

(45) KANKUSHTHA

(46) KATPHALA

(47) KARPOOR

(48) KADALI

(49) KASHERUK

(50) KANDEER.

(51) KASHTHAGARU

(52) KARPAS

(53) KASAMARDA

(54) KARAVELLA

(55) KASANI

(56) KAKAMACHI

(57) KALAMEGH

(58) KEETAMARI

(59) KAKODUMBAR.

(60) KUMUD

(61) KUNDARU

(62) KULATTHA

(63) AMLIKA

(64) KUMBHIKA

(65) KASH

(66) KUSHA

(67) KEMBUK

(68) KETAKI

(69) KOSHAMRA

(70) KOSHATAKI

(71) KOKILAKSHA

(72) KRISHNABEEJAM

(73) KHATMI

(74) KHARJOOR

(75) KHOOBAKALA

(76) GARJARAM

(77) GANGERUKI

(78) GIRIPARPAT

(79) GUDASHARKARA

(80) GUNJA

(81) GORAKSHA

(82) GOJIVHA

(83) CHAKRAMARDA

(84) CHAKSHUSHYA

(85) CHANCHU

(86) CHANDRASHUR

(87) CHAMPAK

(88) CHIRIBILVA

(89) CHUKRAM

(90) CHORAK

(91) CHAUHAR

(92) CHHATRAK

(93) CHHIKKIKA

(94) JAYANTJ

(95) JAYAPAL

(96) JATI

(97) JEEMUT

(98) JEEVANTI

(99) JUPHA

(100) ZANDU

(101) TAMALPATRA

(102) TARUNI

(103) TAGAR

(104) TAVAKSHEERAM

(105) TAMRAPARNA

(106) TAALMULI

(107) TAAL

(108) TILPARNI

(109) TINTIDIK

(110) TINISH

(111) TINDUK

(112) TILAM

(113) TOOD

(114) TAILPARNI

(115) TODARI

(116) TRAPUSHPA

(117) TRAYAMANA

(118) DAMANAK

(119) DRAKSHA

(120) DUGDHAPHENI

(121) DUGDHIKA

(123) DURVADWAYAM

(124) DHAV

(125) DHANVAN

(126) DHAMARGAV

(127)NALA

(128) NADIHINGU

(129) NAGADANTI

(130) NAGADAMANI

(131) NARIKEL

(132) NIRVISHA

(133) NEELEE

(134) PARPAT

(135) PARUSHAK

(136) PATRAMLA

(137) PADMAKAM

(138) PARNABEEJ

(139) PARNAYAVANI

(140) TALEES

(141) PANAS

(142) PALANDU

(143) PLAKSHA

(144) PATAL GARUDI

(145) PARIS

(146) PARIBHADRA

(147) PASHANBHED

(148) PARIJATAK

(149) PEELU

(150) PRIVANGU

(151) PEETAMOOLA

(152) PUNNAG

(153) PISHACH KARPAS

(154) PRIYAL

(155) PUTIHA

(156) PUTRANJEEVAK

(157) PUGA

(158) BADARAM

(159) BABBUL

(160) BAKULA

(161) VANDAX

(162) BIMBI

(163) BEEJAPOORAK

(164) BEEJAK

(165) BOLAM

(166) BHAVYAM

(167) BHANDEER

(168) BHUMYAMALAKI

(169) BHURJA

(170) MAMEERA

(171) MAKHANNAM

(172) MADAYANTIKA

(173) MADHUK

(174) MAHABHARJVACHA

(175) MAYURSHIKHA

(176) MANSAROHINI

(177) MASHAPARNI

(178) MARKANDIKA

(179) MAYAPHALAM

(180) MANAKANDA

(181) MUCHKUNDA

(182) MUDGAPARNI

(183) MUNDI

(184) MURVA

(185) MUSHALI

(186) MULAKAM

(187) METHIKA

(188) MESHASHRINGI

(189) MEDASAK

(190) YUTHICA

(191) RAKTANIRYAS

(192) RAKTACHANDAN

(193) RAJIKA

(194) PUSH KARA MULAM

(195) RUMAMASTAKI

(196) ROHITAK

(197) ROHISHAM

(198) LATAKASTURI

(199) LAJJALU

(200) LANGALI

(201) LODHRA

(202) VANAPSIKA

(203) VATA.

(204) VANAPALANDU

(205) VANSHA

(206) VATAM

(207) VARAHI

(208) VYAGHRANAKHI

(209) VIKANKAT

(210) VIDARI

(211) VEERATARU

(212) VRUKSHAMLA

(213) VRUDDHADARU

(214) SHANAPUSHPI

(215) SHAMI

(216) SHATI

(217) SHAR

(218) SHINSHAPA

(219) SHLESHMATAK

(220) SHAILEYA

(221) SHAIVAL

(222) SHRUNGATAK

(223) SAHADEVI

(224) SARAL

(225) SARSHAP

(226) SWARNAKSHIRI

(227) SARJA

(228) SALLAKI

(229) SAPTACHAKRA

(230) SILHAK

(231) SITAPHALAM

(232) SUGANDHA VALA

(233)SUDRSHAN

(234) SURANJAN

(235) SURPUNNAG

(236) SUDDAB

(237) SNUHI

(238) SUCHIE

(239) SURAN

(240) SAIREYAK

(241) SOMA

(242) HARAMAL

(243) HARIDRU

(244) HAPUSHA

(245) HANSRAJ

(246) HINSTRA (JATAMANSI)

(247)HIJJAL

(248) HRUTPATRI

Indian Medicinal Plants ; Ayurveda

Indian Medicinal Plants ; Ayurveda

Indian medicinal plants are the essence of Ayurveda and Ayurvedic treatments. When used judicially and clocking with the basic principles they produce miraculous effects. Their role cannot be confined to mere curation of disease but they also used being of human body. Hence, Ayurvedic drugs are rightly called the elixirs of life. Ayurvedic Herbs played important role in Ayurvedic treatment, from ancient time to this most modern time.